WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA

Studia niestacjonarne

Terminy rejestracji internetowej w systemieIRKod01.06.2017 r. do 19.11.2017 r.

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną  na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących  się od stanu faktycznego.
 2. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu.
 3. Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona na stronie internetowej AWFiS oraz na tablicy ogłoszeń wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach. Oceny i wyniki uzyskane w trakcie egzaminu wstępnego oraz wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty.
 5. W ramach postępowania rekrutacyjnego ogłoszona zostanie: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 6.  Kandydat, który według listy wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym terminie 4 kolejnych dni do złożenia  w wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujących dokumentów:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał (do wglądu)
  3. dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.
  4. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, (załącznik nr 2)
  5. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu oryginał dokumentu) *
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS *(druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS) (załącznik nr 3)
  7. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg).

  Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.

  Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
  W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie nadal jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni wyznaczonych przez komisję Rekrutacyjną.

 7. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 8. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 9. W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy ona jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 dni wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną od daty ogłoszenia ww. informacji.
 10. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
 11. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.
 12. Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych  (system zaoczny) w każdym semestrze odbywają się w trakcie 16 – 18- dniowej sesji zjazdowej (podane terminy mogą ulec zmianie) oraz zjazdów weekendowych.
  Program studiów przewiduje obowiązkowe praktyki zawodowe oraz płatny obóz.
 13. Studia niestacjonarne są płatne, a stawki za semestr ustalane na każdy rok akademicki. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Ponadto student zobowiązany jest do powtórzenia świadczeń  edukacyjnych powstałych z jego winy a związanych z niedostatecznymi postępami w nauce.

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie
20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości
1. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych, tj.:

 1. język polski
 2. język obcy
 3. wybrany przez kandydata

zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury” – egzamin po roku 2005) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury” –  egzamin przed rokiem 2005)
przy czym:

 1. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” (procentowa liczba punktów z każdego przedmiotu)  wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną, po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej i nowej matury” – skala ocen do 6;
 2. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” (przedmioty maturalne zaliczane na ocenę) wyliczonazostanie średnia ocen:z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej.

UWAGA:
a) Jeśli kandydat nie obrał na egzaminie maturalnym dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin  obowiązkowy z matematyki
b) Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.


Ocena

Poziom  podstawowy

Poziom rozszerzony

celujący

 

95 – 100 %

bardzo dobry

 

79 – 94 %

dobry

79 – 100 %

61 – 78 %

dostateczny

57 – 78 %

41 – 60 %

dopuszczający

30 – 56 %

30 – 40 %

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Średnia ocen
(„stara matura”)

Średnia ocen
(„stara i nowa matura”)

Liczba
punktów

Skala ocen do 5

Skala ocen do 6

4,90 - 5,00

5,00 - 6,00

20

4,80 - 4,89

4,70 - 4,99

19

4,70 - 4,79

4,40 - 4,69

18

4,60 - 4,69

4,30 - 4,39

17

4,50 - 4,59

4,20 - 4,29

16

4,40 - 4,49

4,10 - 4,19

15

4,30 - 4,39

4,00 - 4,09

14

4,20 - 4,29

3,90 - 3,99

13

4,10 - 4,19

3,80 - 3,89

12

4,00 - 4,09

3,70 - 3,79

11

3,90 - 3,99

3,60 - 3,69

10

3,80 - 3,89

3,50 - 3,59

9

3,70 - 3,79

3,40 - 3,49

8

3,60 - 3,69

3,30 - 3,39

7

3,50 - 3,59

3,20 - 3,29

6

3,40 - 3,49

3,10 - 3,19

5

3,30 - 3,39

3,00 - 3,09

4

3,20 - 3,29

2,80 - 2,99

3

3,10 - 3,19

2,50 - 2,79

2

3,00 - 3,09

2,00 - 2,49

1

 Kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie matury międzynarodowej przeliczone zostaną na skalę ocen wg następujących zasad:


Ocena

Poziom SL

Poziom HL

celujący

7

7-6

bardzo dobry

6-5

5-4

dobry

4-3

3-2

dostateczny

2

 

Ocena stanu zdrowia
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  (Dz.U. 2014 poz. 1144), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. (załącznik nr 1)

Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.