Zasady rekrutacji


Rekrutacja dostępna jest na stronie:

https://rekrutacja.awf.gda.pl/

Zapytania dotyczące rekrutacji prosimy zgłaszać na adres:

helpdesk@awf.gda.pl

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne zobowiązani są do wyboru jednego z profilu na etapie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK.
*Profil praktyczny - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z praktykami specjalistycznymi i zawodowymi.
*Profil ogólnoakademicki - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku sport zobowiązani są do wyboru jednego z profilu na etapie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK.
*Profil praktyczny - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z praktykami specjalistycznymi i zawodowymi.
*Profil ogólnoakademicki - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań naukowych.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI – REJESTRACJA INTERNETOWA

OD 4 CZERWCA 2019 r.

Uchwała nr 24/2019 Senatu AWFiS z dnia 30 maja 2019 - w sprawie zmiany uchwały nr 14 Senatu AWFiS z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotyczącej dostosowania uchwały nr 17 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)

Egzamin z wiedzy (test wyboru) na kierunku Fizjoterapia II stopnia odbędzie się w dniach:

19.09.2019 o godz 12:00 studia stacjonarne

20.09.2019 o godz 12:00 studia niestacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:  

I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

- studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2019 r.

- studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2019 r. - Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

- studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

- studia niestacjonanrne II stopnia do 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

 
   

II. Kierunek Sport

- studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2019 r.

- studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

- studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim – 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

 
   
WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI:  
   

Kierunek Turystyka i Rekreacja

- studia stacjonarne I stopnia - DODATKOWY NABÓR w terminie 18-25 września

- studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

- studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

- studia niestacjonanrne II stopnia do 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

 
   
WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
   

I. Kierunek Fizjoterapia

- stacjonarne jednolite studia magisterskie  do 07.07.2019 r.

- studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

- studia niestacjonanrne II stopnia do 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

- studia stacjonarne jednolite studia magisterskie i II stopnia w języku angielskim 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

 
   

II. Kierunek Terapia Zajęciowa

- studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2019 r.

- studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim 15.09.2019 r. Przedłużona REKRUTACJA do środy 18 września do godz 10:00

 
   
Na kierunku Fizjoterapia i Terapia Zajęciowa, studia w jezyku angielskim zostą uruchomione przy min. 15 osobach chętnych.  
   
 
W przypadku niewypełnienia przyjętych limitów dopuszcza się dodatkowy nabór, który dla wszystkich kierunków i stopni odbędzie się w terminie 18-25 września 2019 r.  
   
   

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  I  STOPNIA

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie Wychowania Fizycznego otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przygotowanie do pracy w zakresie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują kwalifikacje wynikające z wybranej specjalizacji.

Specjalizacje do wyboru: instruktorska, instruktor treningu personalnego, instruktor przygotowania motorycznego, rekreacji ruchowej, profilaktyki w geriatrii, odnowa biologiczna i inne.

 KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  II  STOPNIA -  (kierunek tylko dla absolwentów I stopnia  w zakresie Wychowania Fizycznego)

Absolwenci studiów II stopnia w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują pełne przygotowanie pedagogiczne do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach różnych typów i wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych a także przygotowania do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych.

Student wybiera jedną spośród proponowanych specjalizacji: trenerska w wybranej dyscyplinie sportu, komunikacja i dziennikarstwo sportowe.

 KIERUNEK: SPORT  I  STOPNIA

W ramach kierunku student podejmuje specjalność trenerską w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez Uczelnie tj.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, żeglarstwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie, jeździectwie. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu a także dyplom trenera sportu w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności. Uzyskana wiedza przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi.

KIERUNEK : SPORT  II STOPNIA

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie sportu. W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalizacji: zarządzanie w sporcie, odnowa i żywienie w sporcie, komunikacja i dziennikarstwo sportowe.

 
   

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i Rekreacja I STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata  w zakresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, domach wczasowych, hotelach, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego.

Nadajemy kwalifikacje zgodnie z Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie i Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Nasi absolwenci są rozpoznawalni na europejskim rynku pracy. Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe.

Legitymacje Instruktora rekreacji ruchowej i trenera osobistego, certyfikaty wychowawcy kolonijnego, animatora czasu wolnego oraz z zakresu SPA & Wellness, patent żeglarza jachtowego. Kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness.

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA  II STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich II stopnia otrzymują dyplom magistra  w zakresie turystyki i rekreacji. Uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji imprez turystycznych jak również  kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness. Ukończenie studiów umożliwia podjecie pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych a także prowadzenie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i sportu masowego.

 
   

WYDZIAŁ REHABILITACJI KINEZJOLOGII

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA  pięcioletnie jednolite studia magisterskie

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Absolwenci jednolitych studiów magisterskich uzyskują przygotowanie do pracy  w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowie, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA  II stopnia (kierunek tylko dla absolwentów I stopnia  w zakresie Fizjoterapii)

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą absolwenci I stopnia w zakresie kierunku fizjoterapia. Absolwenci studiów II stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie profilaktyki jak i terapii a także prowadzenia i programowania zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu u osób w różnym wieku oraz szkolenie zawodowe w zakresie podstawowych procedur i nauczania przedmiotów zawodowych i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowie, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych oraz placówki szkolne.

KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA I STOPNIA

O przyjęcie na studia ubiegach się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do pracy z dziećmi, osobami starszymi, z zaburzeniami fizycznymi i niepełnosprawnymi.  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie terapii zajęciowej otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, jak również dziećmi mające problem z integracją sensoryczną. Miejscem pracy mogą być placówki medyczne, społeczne, centra rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, ośrodki sportowe jak i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.