KNOW

17.01.2012

Kryteria uzyskania statusu KNOW - Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego


Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
- rozporządzenie MNiSW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej,
- rozporządzenie MNiSW z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu KNOW.

Najważniejsze wymogi dotyczące jednostki:
- zaszeregowanie do kategorii A,
- prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z badaniami naukowymi jednostki,
- posiadanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora,
- posiadanie pozytywnej oceny PKA,
- posiadania udokumentowanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
- posiadanie planu rozwoju naukowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju młodej kadry,
- posiadanie wysokiego potencjału naukowo-dydaktycznego.

Ocena potencjału naukowo-dydaktycznego będzie przeprowadzona w oparciu o sumaryczne dane dotyczące:
a) liczby opublikowanych prac naukowych w czasopismach znajdujących się w pierwszym kwartylu (25% listy) aktualnej listy filadelfijskiej z najwyższym IF,
b) liczby cytowań publikacji jednostki za okres ostatnich 5 lat,
c)] wartości indeksu Hirscha dla jednostki, liczonego za okres ostatnich 5 lat,
d) liczby patentów uzyskanych za granicą,
e) liczby nagród międzynarodowych,
f) liczby grantów międzynarodowych realizowanych w jednostce,
g) liczby redaktorów czasopism z listy filadelfijskiej,
h)] liczby wszystkich wdrożeń zrealizowanych w oparciu o badania naukowe.

W tym punkcie należy uwzględnić
- wykaz specjalnych urządzeń badawczych unikatowych, o znaczeniu regionalnym lub krajowym, użytych w realizacji zadań badawczych,
- uczestnictwo pracowników jednostki w projektach mapy infrastruktury badawczej.

Wróć