ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O NAGRODY MINISTRA

07.01.2009
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
1. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich przyznawane są na podstawie art 155 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978).
2. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowi uhonorowanie wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz całokształtu dorobku nauczyciela akademickiego.
3. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są za:
 · oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Preferowane będą monografie oraz cykle prac, zwłaszcza opublikowane w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (,,impact factor"· nie mniejszym niż 2,45);
 · wyróżnioną rozprawę habilitacyjną lub doktorską (wcześniej nie nagrodzoną), w części lub w całości opublikowaną w czasopismach naukowych z listy fiIadelfijskiej o wysokim współczynniku oddziaływania ("impact factor" nie mniejszy niż 2,45).
 Do wniosku należy dołączyć uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i prawomocną uchwałę jednostki uprawnionej do nadawania stopni o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego;
 · kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta;
 · autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania, będących pracami nowatorskimi.
 Rozpatrywane będą tylko ich pierwsze wydania. Do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie należy zgłaszać materiałów ze zjazdów i konferencji;
 · osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych;
 · całokształt dorobku.
 Wniosek może dotyczyć osiągnięć wybitnego nauczyciela akademickiego, który przechodzi wkrótce na emeryturę i legitymuje się bogatym dorobkiem naukowodydaktycznym znanym w środowisku naukowym. W dokumentacji tego wniosku powinien znajdować się szczegółowy opis dorobku zawierający m.in. wykaz prac naukowych, wykaz wypromowanej młodej kadry naukowej, wykaz wykonanych ważniejszych recenzji i opinii;
4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowią:
 l) załącznik nr l do niniejszego pisma - wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2) załącznik nr 2 do niniejszego pisma - wniosek o przyznanie zespołowej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5. Oceny wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje Komisja Ekspertów, zgodnie z § 7 ust 3 ww. rozporządzenia. W przypadku braku eksperta w danej dyscyplinie naukowej, Przewodniczący Zespołu wchodzącego w skład Komisji zleca wykonanie opinii specjaliście w danej dyscyplinie spośród nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej stopniem doktora habilitowanego.
6. Komisja Ekspertów rekomenduje kandydatów' do nagród ministra spośród osób zgłoszonych przez rektorów.
7. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględnia się:
 1) ich merytoryczne uzasadnienie,
 2) recenzje lub opinie opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, przy czym co najmniej jedna opinia lub recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody,
 3) opinię senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (przebieg głosowania nad wnioskiem).
8. W przypadku wniosków o nagrody indywidualne, oceniane będą tylko te publikacje, gdzie kandydat do nagrody jest jedynym autorem.
9. Nie będą rozpatrywane wnioski bez .,afiliacji" uczelni (tzn. w stopce brak jest uczelni, jako pracodawcy autora lub współautorów) oraz wnioski nie spełniające wymogów formalnych.

 * wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez lnstytut Filadelfijski, na podstawie prowadzonego przez ten Instytut indeksu cytowań publikacji naukowych


Wróć